Policy

Code of Conduct

För leverantörer och samarbetspartners

Kvalitetspolicy

När du köper en produkt från GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® kan du vara säker på att du köpt bästa kvalitet. Vi har varit med och skapat ett hållbart samhälle sedan år 1947. Idag skapar vi en hållbar framtid.

Vår produktionsprocess är ISO-9001 certifierad, innefattar en mycket noggrann mottagningskontroll av delar från underleverantörer. Alla rördelar i MA-SYSTEM® som beläggs med skyddande epoxibeläggning skannas för att säkerställa kvaliteten. Därefter beläggs rördelarna för att säkerställa produktens livslängd. Kvalitetskontroller sker genom hela flödet från tillverkning till utleverans av färdigt produkt.

Vi utvecklar, tillverkar, upphandlar, marknadsför och säljer produkter av marknadens högsta kvalitet. Kvalitetsnivån överträffar gällande tillverkningsstandarder och vår strävan är även att överträffa våra kunders krav och förväntningar.

Alla produkterna i MA-SYSTEM® har godkända monteringsanvisningar enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Miljöpolicy

Vi utvecklar och tillverkar MA-SYSTEM®, VRS-SYSTEM och övrigt gjutjärn. För att bidra till en hållbar utveckling avseende miljö har vi tagit vårt ansvar och upprättat ett miljöledningssystem där vi säkrar att vi använder jordens resurser på ett hållbart sätt och att vi uppfyller den miljölagstiftning, och intressenters bindande krav, som vi berörs av, vi är certifierade enligt  ISO 14001.

Vi arbetar med att ständigt minska vår miljöpåverkan och skydda miljön genom att förebygga föroreningar på mark, i vatten och luft. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vi ska aktivt söka nya lösningar för att kunna minska nyttjandet av våra ändliga resurser. Genom att identifiera, förebygga och åtgärda eventuella miljörisker tar vi också vårt ansvar och minskar vårt avtryck.

Vi på Gustavsberg Rörsystem AB strävar efter att:

  • Effektivisera våra transporter och reducerar våra resor i den mån det är möjligt.
  • Alltid ta hänsyn till miljöpåverkan i vårt arbete, verka för en bättre miljö och en hållbar framtid.
  • Arbeta på ett sådant sätt så att avfall och miljöfarliga ämnen hanteras, sorteras och tas tillvara på ett korrekt sätt, samt för att möjliggöra återanvändning och återvinning.
  • Fortlöpande följa upp vår energiförbrukning och införa energibesparande åtgärder.
  • Involvera och fortlöpande utbilda all personal i vårt miljöarbete.
  • Beakta livscykelperspektivet vid inköp, utveckling av våra produkter samt bedömning av miljöaspekter.

När du väljer en produkt från Gustavsberg Rörsystem AB kan du vara säker på att inköpets inverkan på den miljö vi lever i, och vår förbrukning av naturresurserna, är av minimal karaktär.

Jämställdhetspolicy

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® verkar för jämställdhet genom en jämn könsfördelning hos de anställda med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män. Vi har som målsättning att på bästa sätt tillvarata alla våra mänskliga tillgångar för att uppnå största möjliga produktivitet och resurstillväxt för verksamheten oberoende av kön, etnicitet, religion och ålder.

Arbetsmiljöpolicy

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2015:4. Att arbeta på GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas ansvar att värna om en god arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på vår arbetsplats. 

Vårt bolag består av personal vars arbetsmiljö ska präglas av en god atmosfär och delaktighet. Vi ska tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö samt behandla varandra med omtanke och respekt. Hos oss är det viktigt att vi följer upp arbetsmiljöregler som berör verksamheten och att de följs. Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.