Rörledningar med självfall

Självfallsledningar i segjärn

För självfallsledningar i segjärn används rör med så kallad Tyton-fog. Rören är identiska med våra VRS-rör när det kommer till den höga produktkvaliteten och den långa livslängden. Skillnaden ligger i skarven där Tyton-rören är oförankrade.

Tack vare att de är tillverkade i segjärn tål de höga belastningar från bland annat marktryck och trafiklaster. Detta gör att man kan förlägga segjärnsrören grunt i marken utan att för den skull kompromissa med säkerheten av rörledningen. Dessutom innebär detta stora besparingar eftersom schakten inte behöver vara så djupa.

Diffusionstäta rör

Segjärn är 100% diffusionstätt. Så oavsett om rörledningen ska transportera miljöfarligt avlopp eller om ledningen går igenom mark som är kontaminerad så kan inte farliga ämnen tränga igenom rörväggen. Detta gör segjärn till ett mycket tryggt material för rörledningar oavsett vilket ändamål de är till för.

 

VRS-SYSTEM - Ikon för diffusionstäthet, ett rör och två studsande pilar

Dagvatten

Dagvattenhantering är en av våra stora framtida utmaningar. Vi kan förvänta oss att skyfall kommer att förekomma oftare och med en högre intensistet i och med ett varmare klimat. Därför är det av stor betydelse att våra vattenledningssystem är dimensionerade för att ta emot större mängder dagvatten. Samtidigt är det lika viktigt att ledningarna som läggs i marken har en så lång livslängd som möjligt för att vi långsiktigt ska ha en väl fungerande infrastruktur för vår dagvattenhantering.

För dagvattenhantering används normalt självfallsledningar och vi har tre rörtyper för detta ändamål, Tyton Pro, Tyton Zink Plus samt Tyton ZM där ZM rören har en teknisk livslängd på 140 år enligt DVGW. För mer information om våra rör, se nedan.

Rör för självfallsledningar

Kanalrör TYTON PRO | Avloppsrör för självfallsledningar
Kanalrör TYTON PRO
Kanalrör TYTON ZM | Avloppsrör i segjärn
Kanalrör TYTON ZM
 TYTON PRO Rör | Dricksvattenrör i VRS-SYSTEM
TYTON PRO Rör