Dagvattenavledning i byggnad

Avledning av dagvatten

Dagvatteninstallationer skall kunna avleda regnvatten och smältvatten utan att olägenhet uppstår och så att översvämning, grundvattensänkning, skador och olycksfall undviks. En dagvatteninstallation skall förses med anordningar för avskiljning eller behandling. Detta så att ämnen som skadar installationens eller avloppsanläggningens funktion eller som skadar recipienten inte avleds. Avskiljare bör anordnas, om dagvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av slam eller fasta partiklar, som ger påtaglig risk för avsättningar, eller mer än obetydliga mängder av petroleumprodukter.
 

Dagvatten får inte utan särskilda skäl och huvudmannens medgivande avledas till en spillvattenledning. Avledningen får inte anordnas så att vattnet orsakar olägenhet för omgivningen eller skador på byggnaden. Riktlinjer för lokalt omhändertagande av dagvatten finns i Svenska vatten- och avloppsverksföreningens publikation VAV P46 Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD.

Dagvatteninstallationer

MA-SYSTEM® är ett komplett avloppssystem som även lämpar sig väl för dagvatteninstallationer. För dagvattenledningar gäller de anvisningar som ges i AMA (och RA) VVS & Kyl 12, PN och PNU.1121. Vid dagvattenledningar, där det inre vattentrycket kan förväntas överskrida 50 kPa, skall rören fixeras med ULTRAJET®-/JET®G-A BOJA för att förhindra isärdragning av rörskarven. Se tabell för tillåtet inre tryck i rörledningen vid användning av olika kopplingsalternativ och bojor. Oavsett vilket kopplingsalternativ som väljs rekommenderar vi att stamrörsstöd används vid övergång från stående till liggande ledning.

TABELL TILLÅTET TRYCK

Dimensionering

Dagvattenledningar skall dimensioneras med utgångspunkt från det sannolika regnvattenflödet. I mark skall dimensionen vara minst DE 75. Tak med invändiga avlopp skall ha bräddavlopp. Dagvattenledningens dimension bör inte minska i strömningsriktningen. De sannolika regnvattenflödet kan beräknas enligt följande formel: q = is (Y1.A1+Y2.A2+Y3.A3+......)

SE FORMELBETECKNINGAR

 

Produkter för dagvatteninstallationer

ULTRAJET®/JET® G-A BOJA | Kopplingar i MA-SYSTEM®
ULTRAJET®/JET® G-A BOJA
ULTRAJET®-koppling | Mekaniska kopplingar i MA-SYSTEM®
ULTRAJET®-koppling
MA-RÖR® | Inomhusavloppsrör i gjutjärn
MA-RÖR®
MA Stamrörsstöd | Avlasta stammen i MA-SYSTEM®
MA Stamrörsstöd