Ljud

Ljudegenskaper för MA-SYSTEM®

När du väljer MA-SYSTEM® får du ett avloppssystem som klarar högt ställda krav för ljudegenskaper.

Från ett avloppssystem kan det vid drift uppstå stomljud och luftljud. I Boverkets byggregler finns bestämmelser kring högsta sammantagna ljudnivå i bostäder. Men det är inte bara viktigt att leva upp till kraven, utan det ställs hela tiden högre krav på komfort i bostäder och andra byggnader. 

Ligg därför steget före och installera ett MA-SYSTEM®! Det kommer löna sig i långa loppet och just ljudegenskaperna är en av de främsta anledningarna till att välja ett högkvalitativ avloppssystem i gjutjärn istället för ett i plast. 

Ljudklassning

Svensk standard för ljudklassning av bostäder är SS 25267 och för lokaler SS 25268. I standarderna omnämns ljudklasserna A, B, C och D. Ljudklass A är den högsta klassen och D är den lägsta. Ljudklass A och B innebär en bättre ljudklass än BBR. I Boverkets byggregler (BBR) finns en mininivå för ljudklassning för byggnation av bostäder och lokaler. Ljudklass C innebär att uppfylla de allmänna råden i BBR och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, enligt SS 25267. 

Vid nyproduktion av flerfamiljshus är det vanligt att man sätter som mål att uppfylla ljudklass B, vilket ger en bra ljudmiljö. Att erbjuda en bättre ljudklassning än standard är både en trygghet inför framtiden, samtidigt som det är en fördel ur säljsynpunkt. 

Boverkets byggregler (BBR)

Det finns flera handböcker från myndigheter som ger allmän information om störande ljud. Ljudkrav för avloppsinstallationer Boverkets byggregler (BBR) ställer allmänt formulerade krav i sina föreskrifter: 

”Byggnader ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas”

”Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.”  

(Boverkets byggregler BBR, BFS 2013:14)

Hur mycket kan ljudet reduceras med MA-SYSTEM®?

Materialet och installationen är de avgörande faktorerna.

Ett MA-SYSTEM® består i huvudsak av gjutjärn med hög densitet och tjocka rörväggar samt kopplingar som inverkar ljuddämpande, vilket därmed förhindrar spridning av ljudvibrationerna från spillvattnet. Genom sin stabilitet och det faktum att utvidgningskoefficienten för gråjärn nästan är noll hindrar systemet effektivt stomljud.

Läs mer om vilka ljudkrav man kan klara med hjälp av olika inklädningsmaterial i vår ljudtabell. 

Ljuddämpande produkter i MA-SYSTEM®

När extra höga krav ställs på ljudisolering finns möjligheten att ytterligare förbättra ljuddämpningsförmågan genom ljudreduceringslösningar för MA-SYSTEM®.

Några exempel på produkter som kan minska ljudet ytterligare är: Akustikdämpare, stamrörsstöd, sylomerpackning, spiralgrenrör och långböjar. 

Den slutgiltiga ljudnivån beror på läget i byggnaden och vilken typ av inklädnad installationen har. Men med MA-SYSTEM® kan man uppnå högsta ljudklassningen (A) och max 30 dB i ljudnivå, utan komplicerade åtgärder. 

Produkter för ljudreducering

MA Akustikdämpare | För inomhusavloppssystemet MA-SYSTEM®
MA Akustikdämpare
MA Stamrörsstöd | Avlasta stammen i MA-SYSTEM®
MA Stamrörsstöd
MA Spiralgrenrör 88°
MA Långböj | Rördel i MA-SYSTEM® för smidiga övergångar
MA Långböj 88°
MA Sylomerpackning för MA Stamrörsstöd |  MA-SYSTEM®
MA Sylomerpackning

Vi svarar på dina frågor om MA-SYSTEM®

Staffan Ecklein
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Andreas Hanson
Säljande Representant MA
förnamn.efternamn@gustavsberg-ror.se
Martin Hultman
Kvalitets- och Miljöansvarig
fornamn.efternamn@gustavsberg-ror.se

Läs mer om andra egenskaper