Afledning af regnvand i bygning

Afledning af regnvand

Regnvandsinstallationer skal kunne aflede regnvand og smeltevand uden at forårsage gener, og så man undgår oversvømmelser, grundvandssænkning, skader og ulykker. Et regnvandsanlæg skal være forsynet med separations- eller behandlingsanordninger. Dette sikrer, at stoffer, der skader installationens eller kloaksystemets funktion, eller som skader recipienten, ikke omledes. Der bør være separatorer, hvis regnvand kan indeholde mere end ubetydelige mængder slam eller faste partikler, som udgør en betydelig risiko for aflejringer, eller mere end ubetydelige mængder olieprodukter.

Regnvand må ikke ledes til en spildevandsledning uden særlige grunde og fuldmagtsgivers samtykke. Afledningen må ikke indrettes på en sådan måde, at vandet medfører gener for omgivelserne eller skader på bygningen. Retningslinjer for lokal regnvandshåndtering findes i den svenske vand- og kloakforenings publikation VAV P46 Lokalt omhändertagande av dagvatten (Lokal regnvandshåndtering) – LOD.

Regnvandsinstallationer

MA-SYSTEM® er et komplet kloaksystem, der også er velegnet til regnvandsinstallationer. For regnvandsrør gælder instruktionerne i AMA (og RA) VVS & Køling 12, PN og PNU.1121. I regnvandsledninger, hvor det indre vandtryk kan forventes at overstige 50 kPa, skal rørene fastgøres med ULTRAJET®-/JET®G-A GRIP for at forhindre adskillelse af rørsamlingen. Se tabel for tilladt indre tryk i rørledningen ved brug af forskellige tilslutningsmuligheder og bøjler. Uanset hvilken koblingsmulighed der vælges, anbefaler vi at bruge stamrørsstøtter, når du skifter fra stående til liggende ledning.

TABEL TILLADT TRYK

Dimensionering

Regnvandsledninger skal dimensioneres på baggrund af den sandsynlige regnvandsstrøm. På jorden skal dimensionen være mindst DE 75. Tage med indvendige afløb skal have overløbsdræn. Dimensionen af regnvandsledningen bør ikke mindske strømningsretningen. Den sandsynlige regnvandsstrøm kan beregnes efter følgende formel: q = is (Y1. A1+Y2. A2+Y3.A3+......)


SE FORMELBETEGNELSER

ULTRAJET®/JET® G-A GRIP
ULTRAJET®-kobling
MA Afløbsrør
MA Stamrørsstøtte